REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

prowadzonego pod adresem www.alekrzesla.pl
Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:
Nazwa firmy: Ale Krzesła Joanna Niedźwiadek
Adres: ul. Lwowska 30/62 20-128 Lublin
Kontakt: tel. 515 189 107 / e-mail: joanna@alekrzesla.pl

Numery ewidencyjne: NIP: 9462244592 , Regon: 061507421 , wydał Urząd Miasta Lublin
Numer rachunku bankowego: 93 2530 0008 2034 1098 4365 0001

§ 1
Regulamin określa zasady sprzedaży, w tym prawa i obowiązki kupującego oraz sprzedającego, w zakresie umów zawieranych na odległość za pośrednictwem portalu internetowego alekrzesla.pl

§ 2
1. Sprzedaż ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014r. poz. 827) „zwana dalej PrKonU”.
2. Umowa sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 1 jest zawierana pomiędzy:

a. Składającym zamówienie „zwanym dalej kupującym”,
a
b. Przyjmującym zamówienie (zwanym dalej „sprzedającym”):
Ale krzesła Joanna Niedźwiadek
ul. Lwowska 30/62
20-309 Lublin, woj. lubelskie
NIP: 9462244592
REGON: 061507421
adres e-mail: joanna@alekrzesla.pl
tel: 515 189 107
nr konta: 93 2530 0008 2034 1098 4365 0001
Sprzedający zaznacza, iż wykonuje działalność na podstawie złożonego wniosku o wpis w Urzędzie Miasta Lublin.
3. Sprzedający wskazuje kupującemu jako sposób porozumiewania się, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w niniejszym regulaminie, wyłączne formy kontaktu:
a. telefoniczny – nr 515 189 107
b. drogą mailową – joanna@alekrzesla.pl
4. Kupujący może kontaktować się ze sprzedającym od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00.
5. Zamówienia składane przez kupującego są realizowane wyłącznie na terytorium RP.
6. Skutecznie złożone zamówienie jest umową sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 535 i nast. ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity : Dz. U. 2014r. poz. 121,827) „zwana dalej kc” tj. umową na mocy której sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność zamówionej rzeczy i wydać mu tę rzecz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić umówioną cenę sprzedającemu.
7.Przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej „DB Schenker” są przesyłkami wysyłanymi „do adresu tzn. KURIER ZOSTAWIA PRZESYŁKĘ PRZED DRZWIAMI ADRESU I NIE MA JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZKU WNIESIENIA JEJ, a nawet wg zasad firmy nie powinien tego robić – zależy to wyłączenie od jego dobrej woli.

§ 3
1. Strony zgodnie oświadczają, iż wszystkie elementy istotne umowy sprzedaży o której mowa w § 2 niniejszego regulaminu, takie jak w szczególności cechy charakterystyczne sprzedawanego przedmiotu, cenę itd. będą przekazane do wiadomości kupującego najpóźniej w chwili wyrażenia przez kupującego woli związania się umową. Jednocześnie kupujący w chwili wyrażenia woli zawarcia umowa sprzedaży oświadcza, iż szczegółowo zapoznał się z cechami i właściwościami kupowanej rzeczy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przedmiotu zawieranej umowy kupujący jest zobligowany zwrócić się do sprzedającego ze stosownym zapytaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie – zob. § 2 ust 3 niniejszego regulaminu.
2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć kupującemu zamówioną rzecz wolną od wad.
3. Cena oferowanego do sprzedaży produktu obejmuje wartość brutto, a zatem uwzględnia 23% podatek VAT.
4. Cena oferowanego do sprzedaży produktu nie uwzględnia kosztów transportu do kupującego, o czym kupujący w chwili składania zamówienia będzie poinformowany.
5. W przypadku faktury VAT lub zmiany adresu wysyłki, na inny niż adres danych kontrahenta wskazanych w zamówieniu, należy niezwłocznie poinformować mailowo sprzedającego po dokonaniu zakupu.
6. Sprzedający dopuszcza następujące sposoby zapłaty:
a. przedpłata na konto sprzedającego 93 2530 0008 2034 1098 4365 0001
b. za pobraniem tj. płatność ceny i kosztów transportu do rąk kuriera dostarczającego zamówiony towar
7. Zakupione produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty kwoty obejmującej cenę oraz koszty transportu – jeżeli produkt jest dostępny na magazynie i nie jest produktem na indywidualne zamówienie. Sprzedający czas dostawy firmy kurierskiej określa na okres 1- 3 dni roboczych. Koszty dostawy są szczegółowo opisane w odpowiedniej zakładce na stronie sklepu– zależą one od ilości zakupionych produktów.
8. Sprzedający dopuszcza możliwość osobistego odbioru zamówionej rzeczy tylko w przypadku, gdy informacja taka została zamieszczona w opisie przedmiotu.
9. Produkty w naszym sklepie są każdorazowo zamawiane od producentów/dystrybutorów
10.Produkty wysyłane są w paczce do samodzielnego montażu.
11.Towar zamawiany pod indywidualne zamówienie NIE PODLEGA zwrotowi.
12.Faktury VAT do paragonu są wystawiane tylko w miesiącu wystawienia paragonu po uprzednim podaniu nr NIP przy wystawianiu paragonu.
13.Klient wybierając przesyłkę płatną z góry lub pobraniową, zakupuje towar z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.
14.Czas realizacji zamawianego towaru liczony jest w DNIACH ROBOCZYCH.
15.Sprzedający zastrzega sobie prawo do opóźnienia wysyłki zamówionego towaru z przyczyn od niego niezależnych.
16.Kolory produktów przedstawianych w sklepie mogą odbiegać od rzeczywistości, co kupujący świadomie akceptuje dokonując zakupu.
§ 4
1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat.
2. Sprzedający informuje kupującego, że istnieje domniemanie – wada rzeczy istniała w momencie sprzedaży rzeczy, o ile zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia jej wydania.
3. Stosownie do treści art. 560 kc kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie rzecz wymieni lub naprawi.
4. Uprawnienie o którym mowa w par. 4 ust. 3 nie przysługuje sprzedającemu, jeżeli ten uprzednio jednokrotnie dokonał naprawy bądź wymiany wadliwego towaru.
5. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kc może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
6. Przy ocenie nadmierności kosztów o których mowa w par. 4 pkt 5 uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także należy uwzględnić niedogodności na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
7. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności jeżeli rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień np. producenta, które sprzedającemu nie były znane, ani oceniając rozsądnie sprzedający nie mógł ich znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
8. Sprzedający nie przewiduje żadnych usług posprzedażnych
9.Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy z klientami nie będącymi konsumentami, rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę sprzedającego.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanym w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
W przypadku sprzedaży produktów poprzez Sklep Internetowy w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w szczególności firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.alekrzesla.pll jest firma: Ale Krzesła Joanna Niedźwiadek, ul. Lwowska 30/62 20-128 Lublin, NIP: 9462244592, Regon: 061507421, e-mail: joanna@alekrzesla.pl
Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów otrzymujących newslettery ze sklepu internetowego alekrzesla.pl będzie na bieżąco otrzymywać informacje o okazjach i najświeższych akcjach promocyjnych. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera,
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy.
Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:
nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta;
w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu));
adres e-mail Użytkownika;
numer telefonu kontaktowego;
aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z którego była przeprowadzona transmisja danych.

Rejestracja
Zakupy w sklepie alekrzesla.pl nie wymagają rejestracji.
Kupujący może zarejestrować konto, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje takie jak Imię, Nazwisko, adres wysyłki, numery telefonów ułatwiający dostawę zamówionego towaru, opcjonalnie dane do fakturowania. Rejestracja konta ułatwia dokonywanie zakupów w przyszłości między innymi przez brak powtórnego podawania w.w. danych.
Użytkownicy naszego sklepu, którzy założyli konto otrzymują dodatkowe możliwości:
opcja śledzenia losów przesyłki;
wgląd w historię zamówień z ostatnich miesięcy;
możliwość uzyskania atrakcyjnych rabatów i prezentów;
W celu utworzenia konta klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny . Po pomyślnej rejestracji użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomość z linkiem potwierdzającym poprawność danych. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
Fakturę VAT otrzymać mogą zarówno klienci rejestrujący konto, jak również ci którzy dokonują zakupu jednorazowego. W obu przypadkach należy podczas składania zamówienia wpisać w uwagach do zamówienia „Proszę o wystawienie faktury VAT” oraz podać pełne dane firmy na którą ma zostać ona wystawiona. Dowód zakupu (paragon / faktura VAT) jest dołączany do przesyłki

REKLAMACJE, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem łączącej nas umowy potwierdzonej OWU jest Ale krzesła Joanna Niedźwiadek z siedzibą w  Lublinie, ul. Lwowska, nr 30, lok. 62, miejsc. Lublin kod 20-128.
 2. Dane będą przekazywane jedynie podmiotom do tego upoważnionym, tj. Urzędom Skarbowym w razie zaistnienia takiej potrzeby, jak również podmiotom których wsparcie jest niezbędne Ale krzesła Joanna Niedźwiadek do zrealizowania umowy, w szczególności bankom, kurierom, Poczcie Polskiej, firmom świadczącym wsparcie z zakresu IT, czy wsparcie prawne.
 3. Dane będą przetwarzane w celu:
 1. dostarczenia towaru, wystawienia faktury odebrania ceny sprzedaży – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej „RODO”;
 2. wykonana obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. dochodzenia roszczeń – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności;
 4. archiwizowania dokumentów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w przypadku gdy obowiązek archiwizowania jest wymagany i określony w czasie przepisami prawa lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdy przechowywanie dokumentów przez czas możliwy do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy stanowi prawnie uzasadniony interes Ale krzesła Joanna Niedźwiadek jako administratora;
 1. Dane będą przechowywane:
 1. umowy, listy przewozowe, ogólne warunki umowy, faktury – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy;
 2. dane w zakresie wykonania obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 1. Każdemu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w określonych wypadkach ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje.

alekrzesla.pl gwarantują najwyższą jakość produktów oraz obsługi.
Nad realizacją zamówień czuwa wykwalifikowany personel. Wszystkie wysyłane przez nas produkty są nowe, nieużywane i w oryginalnych opakowaniach.
Dbamy o staranne przygotowanie przesyłek i sposób pakowania zapewniający dotarcie zamówionego towaru w idealnym stanie.

§ 1 Sprzedający w zakresie zawieranych umów przewiduje następującą procedurę reklamacyjną:

a) przesłanką warunkująca wszczęcie przedmiotowej procedury jest:
– wada fabryczna sprzedawanej rzeczy,
– sprzedawana rzecz uległa uszkodzeniu podczas transportu,
– sprzedawany towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem,
b) w przypadku stwierdzenia jednej z przesłanek warunkujących wszczęcie procedury reklamacyjnej przez kupującego zobowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedającego korzystając z dopuszczalnych form kontaktu opisanych w regulaminie ewentualnie kierując korespondencję na adres : Firma Ale Krzesła Joanna Niedźwiadek, ul. Łęczyńska 52, 20- 309 Lublin, podając jednocześnie preferowaną formę kontaktu z kupującym pod rygorem braku skutków wynikających regulaminu, lub wysyłając wiadomość mail na adres joanna@alekrzesla.pl. Do oświadczenia reklamacyjnego kupujący ma obowiązek dołączyć dowód zakupu reklamowanej rzeczy (np. fakturę VAT) oraz spisany w obecności pracownika firmy kurierskiej protokół szkody,
c) sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do twierdzeń i dowodów przedstawionych przez kupującego(tylko przy zakupie detalicznym). W przypadku braku odpowiedzi ze strony sprzedający uznaje się, że reklamacja została uwzględniona w całości. Wskazany powyżej termin uważa się za zachowany w przypadku wysłania w tym terminie do kupującego wiadomości e-mail bądź nadania przesyłki listowej w siedzibie Poczta Polska.
d) W przypadku uwzględnienia reklamacji w całości, reklamowany produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, względnie wobec braku możliwości wymiany na rzecz pełnowartościową sprzedający zwróci kupującemu zapłaconą cenę oraz koszty transportu. Kupujący ma obowiązek wykazać poniesione, niezbędne koszty pod rygorem odmowy zwrotu kosztów nieudowodnionych.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez sprzedającego kupujący może wystąpić na drogę postępowania sądowego, wytaczając przeciwko sprzedającemu stosowne powództwo celem dochodzenia swoich praw. Sprzedający informuje kupującego, iż kierując sprawę na drogę postępowania sądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10000,00zł pozew należy sporządzić na urzędowym formularzu. Nadto sprzedający informuje kupującego, że celem skutecznego dochodzenia swoich praw przed sądem należy uiścić opłatę sądową od pozwu (jej wysokość jest zależna od wartości przedmiotu sporu). Sprzedający podkreśla, iż postępowanie sądowe jest związane z ryzykiem – w przypadku przegranej – co do zasady strona przegrywająca ponosi koszty postępowania.

Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest zwrot produktu w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnie przyczepionymi metkami, pozbawiony zapachu oraz śladów używania, jednak opakowanie może być otwarte jeżeli jest to konieczne do sprawdzenia zgodności towaru z umową lub innych czynności przywołanych w ustawie jako czynności w granicach zwykłego zarządu.

§ 2 Prawo odstąpienia od umowy:

1. Sprzedający informuje kupującego, iż kupujący ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Klient będący konsumentem w rozumieniu art.22[1] kodeksu cywilnego, ma prawo zwrócić zakupiony drogą elektroniczną towar w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia, w którym przesyłka została odebrana, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. Prawo zwrotu nie przysługuje przedsiębiorcom. Jeśli poprosiłeś o dokument sprzedaży w postaci faktury VAT wraz z numerem NIP – tracisz prawo zwrotu.
2. Termin do odstąpienia od umowy o którym mowa w § 6 ust. 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
3. Celem skorzystania przez kupującego z prawa odstąpienia od umowy, kupujący ma obowiązek poinformować sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. kierując do sprzedającego przedmiotowe oświadczenie w sposób wskazany w § 2 ust. 3 pkt a – b).
4. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy korzystając przy tym z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu. Pobierz załącznik
5. Termin o którym mowa w § 6 ust. 2 uważa się za zachowany w przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
6. W przypadku skutecznego odstąpienia przez kupującego od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a sprzedający zwróci kupującemu wszystkie otrzymane od sprzedającego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowany o decyzji kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Sprzedający dokona zwrotu otrzymanych płatności przelewem kierując wpłatę na konto wskazane przez kupującego na piśmie bądź mailem . Wszelkie koszty wynikające ze zwrotem wpłaconych przez kupującego kosztów ponosi sprzedający.
7. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy kupujący obowiązany jest odesłać rzecz sprzedającemu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował sprzedającego o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin ten uważa się za zachowany jeżeli kupujący odeśle sprzedającemu rzecz przed upływem 14-sto dniowego terminu.
8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Kupujący ponosi tylko rzeczywiście poniesione koszty zwrotu. Jednocześnie sprzedający zastrzega, iż nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem.
10. TOWAR ZWRACANY MUSI BYĆ FARBYCZNIE NOWY, W ORYGINALNYM OPAKOWANIU I BEZ ŚLADÓW MONTAŻU.

Kupujący traci prawo odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 38 PrKons, uwzględniając profil działalności sprzedającego tj. w pkt 3 tegoż artykułu, a więc:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

1. Akceptując niniejszy regulamin kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011r. Nr 230, poz. 1371) w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym. Kupujący posiada prawo do wglądu swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o ich usunięcie. Dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży produktów objętych niniejszym regulaminem.
2. Za zgodę o której mowa w § 8 ust. 1 uważa się także podanie danych niezbędnych do realizacji złożonego zamówienia.

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści niniejszego regulaminu lub co do oferowanych przez sprzedającego produktów, kupujący ma prawo zwrócić się w tym celu do sprzedającego, który udzieli kupującemu stosownej informacji.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kc przysługujących kupującemu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z tymi przepisami, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie i bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od 17.10.2016r.

Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

Zasady prawidłowego użytkowania produktu:

Krzesło należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.

• Krzesło przeznaczone jest wyłącznie do siedzenia dla jednej osoby (o wadze określonej normą do 110 kg nie dłużej niż 8 godzin dziennie).

• Nie należy stawać na krześle lub siadać na podłokietnikach, gdyż stanowi to zagrożenie dla użytkownika i grozi wypadkiem, a także może spowodować uszkodzenie elementów krzesła.

• Nie wolno na nim stawiać ani przewozić ciężkich przedmiotów.

• Krzesło przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi, o temperaturze od 14˚C do 35˚C i wilgotności w zakresie od 25% do 80%.

• Nie należy używać krzesła w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła oraz wystawiać go na długotrwałe działanie promieni słonecznych.

• Należy pamiętać o okresowym dokręcaniu śrub – optymalnie co 6 miesięcy – oraz gdy tylko będzie to konieczne (widoczne poluzowania śrub powstałe w wyniku eksploatacji krzesła).

• Krzesła stacjonarne można sztaplować z zachowaniem maksymalnej ilości krzeseł w stosie podanej przy każdym produkcie.

• Wszystkie krzesła obrotowe wyposażone są standardowo w twarde, samohamowne kołka przeznaczone do powierzchni miękkich (dostępne są również kółka do twardych powierzchni).

• Naprawa lub wymiana podnośnika pneumatycznego może być wykonana tylko przez specjalnie wyszkolony do tego personel. Ponadto podgrzewanie podnośnika grozi wyciekiem oleju i jego uszkodzeniem (podnośnika NIE WOLNO podgrzewać – jest to podzespół pod wysokim ciśnieniem i może wybuchnąć).


 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.