REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

prowadzonego pod adresem www.alekrzesla.pl
Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:
Nazwa firmy: Ale Krzesła Joanna Niedźwiadek
Adres: ul. Lwowska 30/62 20-128 Lublin
Kontakt: tel. 515 189 107 / e-mail: joanna@alekrzesla.pl

Numery ewidencyjne: NIP: 9462244592 , Regon: 061507421 , wydał Urząd Miasta Lublin
Numer rachunku bankowego: 93 2530 0008 2034 1098 4365 0001

§ 1
Regulamin określa zasady sprzedaży, w tym prawa i obowiązki kupującego oraz sprzedającego, w zakresie umów zawieranych na odległość za pośrednictwem portalu internetowego alekrzesla.pl

§ 2
1. Sprzedaż ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014r. poz. 827) „zwana dalej PrKonU”.
2. Umowa sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 1 jest zawierana pomiędzy:

a. Składającym zamówienie „zwanym dalej kupującym”,
a
b. Przyjmującym zamówienie (zwanym dalej „sprzedającym”):
Ale krzesła Joanna Niedźwiadek
ul. Lwowska 30/62
20-309 Lublin, woj. lubelskie
NIP: 9462244592
REGON: 061507421
adres e-mail: joanna@alekrzesla.pl
tel: 515 189 107
nr konta: 93 2530 0008 2034 1098 4365 0001
Sprzedający zaznacza, iż wykonuje działalność na podstawie złożonego wniosku o wpis w Urzędzie Miasta Lublin.
3. Sprzedający wskazuje kupującemu jako sposób porozumiewania się, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w niniejszym regulaminie, wyłączne formy kontaktu:
a. telefoniczny – nr 515 189 107
b. drogą mailową – joanna@alekrzesla.pl
4. Kupujący może kontaktować się ze sprzedającym od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00.
5. Zamówienia składane przez kupującego są realizowane wyłącznie na terytorium RP.
6. Skutecznie złożone zamówienie jest umową sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 535 i nast. ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity : Dz. U. 2014r. poz. 121,827) „zwana dalej kc” tj. umową na mocy której sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność zamówionej rzeczy i wydać mu tę rzecz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić umówioną cenę sprzedającemu.
7.Przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej „DB Schenker” są przesyłkami wysyłanymi „do adresu tzn. KURIER ZOSTAWIA PRZESYŁKĘ PRZED DRZWIAMI ADRESU I NIE MA JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZKU WNIESIENIA JEJ, a nawet wg zasad firmy nie powinien tego robić – zależy to wyłączenie od jego dobrej woli.

§ 3
1. Strony zgodnie oświadczają, iż wszystkie elementy istotne umowy sprzedaży o której mowa w § 2 niniejszego regulaminu, takie jak w szczególności cechy charakterystyczne sprzedawanego przedmiotu, cenę itd. będą przekazane do wiadomości kupującego najpóźniej w chwili wyrażenia przez kupującego woli związania się umową. Jednocześnie kupujący w chwili wyrażenia woli zawarcia umowa sprzedaży oświadcza, iż szczegółowo zapoznał się z cechami i właściwościami kupowanej rzeczy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przedmiotu zawieranej umowy kupujący jest zobligowany zwrócić się do sprzedającego ze stosownym zapytaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie – zob. § 2 ust 3 niniejszego regulaminu.
2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć kupującemu zamówioną rzecz wolną od wad.
3. Cena oferowanego do sprzedaży produktu obejmuje wartość brutto, a zatem uwzględnia 23% podatek VAT.
4. Cena oferowanego do sprzedaży produktu nie uwzględnia kosztów transportu do kupującego, o czym kupujący w chwili składania zamówienia będzie poinformowany.
5. W przypadku faktury VAT lub zmiany adresu wysyłki, na inny niż adres danych kontrahenta wskazanych w zamówieniu, należy niezwłocznie poinformować mailowo sprzedającego po dokonaniu zakupu.
6. Sprzedający dopuszcza następujące sposoby zapłaty:
a. przedpłata na konto sprzedającego 93 2530 0008 2034 1098 4365 0001
b. za pobraniem tj. płatność ceny i kosztów transportu do rąk kuriera dostarczającego zamówiony towar
7. Zakupione produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty kwoty obejmującej cenę oraz koszty transportu – jeżeli produkt jest dostępny na magazynie i nie jest produktem na indywidualne zamówienie. Sprzedający czas dostawy firmy kurierskiej określa na okres 1- 3 dni roboczych. Koszty dostawy są szczegółowo opisane w odpowiedniej zakładce na stronie sklepu– zależą one od ilości zakupionych produktów.
8. Sprzedający dopuszcza możliwość osobistego odbioru zamówionej rzeczy tylko w przypadku, gdy informacja taka została zamieszczona w opisie przedmiotu.
9. Produkty w naszym sklepie są każdorazowo zamawiane od producentów/dystrybutorów
10.Produkty wysyłane są w paczce do samodzielnego montażu.
11.Towar zamawiany pod indywidualne zamówienie NIE PODLEGA zwrotowi.
12.Faktury VAT do paragonu są wystawiane tylko w miesiącu wystawienia paragonu po uprzednim podaniu nr NIP przy wystawianiu paragonu.
13.Klient wybierając przesyłkę płatną z góry lub pobraniową, zakupuje towar z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.
14.Czas realizacji zamawianego towaru liczony jest w DNIACH ROBOCZYCH.
15.Sprzedający zastrzega sobie prawo do opóźnienia wysyłki zamówionego towaru z przyczyn od niego niezależnych.
16.Kolory produktów przedstawianych w sklepie mogą odbiegać od rzeczywistości, co kupujący świadomie akceptuje dokonując zakupu.
§ 4
1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat.
2. Sprzedający informuje kupującego, że istnieje domniemanie – wada rzeczy istniała w momencie sprzedaży rzeczy, o ile zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia jej wydania.
3. Stosownie do treści art. 560 kc kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie rzecz wymieni lub naprawi.
4. Uprawnienie o którym mowa w par. 4 ust. 3 nie przysługuje sprzedającemu, jeżeli ten uprzednio jednokrotnie dokonał naprawy bądź wymiany wadliwego towaru.
5. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kc może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
6. Przy ocenie nadmierności kosztów o których mowa w par. 4 pkt 5 uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także należy uwzględnić niedogodności na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
7. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności jeżeli rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień np. producenta, które sprzedającemu nie były znane, ani oceniając rozsądnie sprzedający nie mógł ich znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
8. Sprzedający nie przewiduje żadnych usług posprzedażnych
9.Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy z klientami nie będącymi konsumentami, rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę sprzedającego.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zama