REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

prowadzonego pod adresem www.alekrzesla.pl
Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:
Nazwa firmy: Ale Krzesła Joanna Niedźwiadek
Adres: ul. Lwowska 30/62 20-128 Lublin
Kontakt: tel. 515 189 107 / e-mail: joanna@alekrzesla.pl

Numery ewidencyjne: NIP: 9462244592 , Regon: 061507421 , wydał Urząd Miasta Lublin
Numer rachunku bankowego: 93 2530 0008 2034 1098 4365 0001

§ 1
Regulamin określa zasady sprzedaży, w tym prawa i obowiązki kupującego oraz sprzedającego, w zakresie umów zawieranych na odległość za pośrednictwem portalu internetowego alekrzesla.pl

§ 2
1. Sprzedaż ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014r. poz. 827) „zwana dalej PrKonU”.
2. Umowa sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 1 jest zawierana pomiędzy:

a. Składającym zamówienie „zwanym dalej kupującym”,
a
b. Przyjmującym zamówienie (zwanym dalej „sprzedającym”):
Ale krzesła Joanna Niedźwiadek
ul. Lwowska 30/62
20-309 Lublin, woj. lubelskie
NIP: 9462244592
REGON: 061507421
adres e-mail: joanna@alekrzesla.pl
tel: 515 189 107
nr konta: 93 2530 0008 2034 1098 4365 0001
Sprzedający zaznacza, iż wykonuje działalność na podstawie złożonego wniosku o wpis w Urzędzie Miasta Lublin.
3. Sprzedający wskazuje kupującemu jako sposób porozumiewania się, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w niniejszym regulaminie, wyłączne formy kontaktu:
a. telefoniczny – nr 515 189 107
b. drogą mailową – joanna@alekrzesla.pl
4. Kupujący może kontaktować się ze sprzedającym od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00.
5. Zamówienia składane przez kupującego są realizowane wyłącznie na terytorium RP.
6. Skutecznie złożone zamówienie jest umową sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 535 i nast. ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity : Dz. U. 2014r. poz. 121,827) „zwana dalej kc” tj. umową na mocy której sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność zamówionej rzeczy i wydać mu tę rzecz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić umówioną cenę sprzedającemu.
7. Zamówienia bez zapłaty w przedziale 14 dni automatycznie wygasają i nie podlegają wznowieniu.
8. Przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej „DB Schenker” są przesyłkami wysyłanymi „do adresu tzn. KURIER ZOSTAWIA PRZESYŁKĘ PRZED DRZWIAMI ADRESU I NIE MA JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZKU WNIESIENIA JEJ, a nawet wg zasad firmy nie powinien tego robić – zależy to wyłączenie od jego dobrej woli.

§ 3
1. Strony zgodnie oświadczają, iż wszystkie elementy istotne umowy sprzedaży o której mowa w § 2 niniejszego regulaminu, takie jak w szczególności cechy charakterystyczne sprzedawanego przedmiotu, cenę itd. będą przekazane do wiadomości kupującego najpóźniej w chwili wyrażenia przez kupującego woli związania się umową. Jednocześnie kupujący w chwili wyrażenia woli zawarcia umowa sprzedaży oświadcza, iż szczegółowo zapoznał się z cechami i właściwościami kupowanej rzeczy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przedmiotu zawieranej umowy kupujący jest zobligowany zwrócić się do sprzedającego ze stosownym zapytaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie – zob. § 2 ust 3 niniejszego regulaminu.
2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć kupującemu zamówioną rzecz wolną od wad.
3. Cena oferowanego do sprzedaży produktu obejmuje wartość brutto, a zatem uwzględnia 23% podatek VAT.
4. Cena oferowanego do sprzedaży produktu nie uwzględnia kosztów transportu do kupującego, o czym kupujący w chwili składania zamówienia będzie poinformowany.
5. W przypadku faktury VAT lub zmiany adresu wysyłki, na inny niż adres danych kontrahenta wskazanych w zamówieniu, należy niezwłocznie poinformować mailowo sprzedającego po dokonaniu zakupu.
6. Sprzedający dopuszcza następujące sposoby zapłaty:
a. przedpłata na konto sprzedającego 93 2530 0008 2034 1098 4365 0001
b. za pobraniem tj. płatność c